Мисија и Визија

МИСИЈА  НА УЧИЛИШТЕТО:
Училиште со здрава клима и пријатна атмосфера за работа, кое создава личности со високи морални вредности, меѓусебно почитување, толеранција, доверба и почит.
 
Изјава за мисија:
 
Училиште со еднакви можности за развој и напредување.

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО:
Се стремиме кон ефикасна и ефективна наставна со цел да изградиме сестрани личности подготвени за личен напредок и оспособени за живеење во мултиетничко општество.
 
Изјава за визија:
 
Училиште со услови и стручност за максимален развој и едукација на учениците.

МОТО НА УЧИЛИШТЕТО:
„Успешно училиште – светла иднина.“
СЛОГАНИ:
- Моето училиште е мојот втор дом
- Учи за да можеш квалитетно да живееш
- Доброто училиште е пример за праведност. Можеби не си секогаш во право сослушај го другиот
- Соработката, толеранцијата, довербата и почитувањето  се услови за правилен развој и функционирање на училиштето
- Само со заедничко решавање на проблемот ќе ја оствариш целта
- Чистотата во светот да царува, природата со убавини да не дарува
„УСПЕХ  ПОСТИГНУВААТ  ОНИЕ КОИ ЗАСТАНУВААТ НА СВОИ НОЗЕ
И БАРААТ УСЛОВИ КОИ ИМ ОДГОВАРААТ, А АКО НЕ ГИ НАЈДАТ САМИТЕ ГИ СОЗДАВААТ“.