Самоевалуација

ИЗВЕШТАЈ САМОЕВАЛУАЦИЈА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ
2018-2019 и 2019-2020 ГОДИНА
 


РЕЗУЛТАТИ САМОЕВАЛУАЦИЈА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ
2018-2019 и 2019-2020 ГОДИНА
 


САМОЕВАЛУАЦИЈА НА
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
КИРИЛ И МЕТОДИЈ - СТАЈКОВЦИ
2016 - 2018 ГОДИНА