Интегриран час 2016

Од интегрираниот час по музичко и ликовно образование со ученици од VI-1 и VI-3 - проект МИО.