Ден на дрвото 2016 - 1

Во есенската акција „Ден на дрвото - засади ја својата иднина“, што се одржа на 30.11.2016 год. во ООУ Кирил и Методиј - Стајковци и Страчинци, се реализираа низа активности:
- учениците од одделенска настава ги уредуваа своите училници со зеленило и разни видови пригодни украси, постери и сл., твореа песни и состави и дискутираа за важноста на растенијата за животот на планетата Земја.
- учениците од предметна настава изработија цртежи, твореа литературни творби, пишуваа слогани на тема ,,Ден на дрвото“ и засадуваа зимзелени дрвца во училишниот двор.