Црвен Крст 2016

На 22.11.2016 год. македонскиот Црвен Крст, во соработка со австрискиот Црвен Крст, спроведе ликовна работилница со учениците од одделенска настава, со цел психо-социјална помош за жителите од поплавените подрачја.