Сообраќајно - воспитна акција 2016

Сообраќајно-воспитна акција „Да ги заштитиме децата во сообраќајот“ - СВР-Скопје 2016