Посета на МОБ 2016

На 09.03.2016 год., учениците од I-V одд. од ООУ Кирил и Методиј следеа адаптирана опера за деца - „Малата волшебна флејта“ од В. А. Моцарт.
Целта на посетата беше учениците да стекнат пошироки знаења и искуства за медиумската култура, навика за културно однесување во културни установи и љубов кон културно-уметничките дејности уште од раното детство.