Активности за унапредување на човековите права

Активности за унапредување на човековите права, под иницијатива и учество на ученичкиот парламент, тимот за поддршка и ученикот правобранител.