Меѓународен ден за човековите права

Отворен ден за граѓанско образование по повод 10 Декември – Меѓународниот ден за човековите права. Видеото ги презентира заложбите на училиштето за инклузивен пристап, ученичките иницијативи и грижата за физичкото, менталното и социјално здравје на сите инволвирани во воспитно-образовниот процес. Сето тоа преку развивање граѓански вредности кои ги зајакнуваат демократските капацитети на учениците.

Училишниот весник можете да го погледнете на следниот