Протокол за запишување ученици во прво одделение

Комисијата за упис на ученици во прво одделение, врз основа на протоколот, изготви процедура која ќе биде истакната јавно.