Учество на ТВ-УЧИЛНИЦА (16.04.2020)

Продолжуваме со реализација на часови за учениците на ТВ-училница.

Нашата директорка, м-р Анита Ангеловска, ги едуцираше учениците за медиумите и нивната улога врз креирањето на јавното мислење, како и за сајбер-булингот, односно насилството на интернет. 

Одделенскиот наставник Емилија Георгиевска реализираше часови по мaкедонски јазик и општество за III, IV и V одделение на темите сообраќај, интерпункциски знаци и стопански гранки.