Упатство за оценување во период на реализација на далечинска настава

Почитувани наставници, ученици и родители,

На следниот линк се наоѓа Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација настава преку далечинско учење, односно учење од дома.

Со оглед на тоа што оценувањето треба да биде транспарентно и објективно, добро е сите инволвирани страни во воспитно образовниот процес да бидат информирани за начинот на кој ќе бидат оценувани.

Упатство за оценување во период на реализација на далечинска настава ↗