Новогодишен базар во Страчинци 2019

Екипа родители, наставници, стручна служба и ученици од Стајковци во посета на подрачното училиште.

Многу убава организација, повод за срдечна средба и заедничка дружба,  вистински начин за развивање мултикултурализам и меѓуетничка интеграција