Меѓународен ден на човековите права 2019

Меѓународниот Ден на човековите права го одбележавме спонтано и секојдневно, а сепак многу продуктивно... плодна дискусија со Ученичкиот парламент и ученикот-правобранител за правата, потребите и одговорностите на сите инволвирани во процесот... учениците го споделија своето искуство од учеството во Училишен одбор, Наставнички совет и Совет на родители... разговаравме за многу прашања кои ги засегаат учениците, глобално и индивидуално... нивната последна реченица -универзалноста на човековите права е најголемата вредност на човештвото, која ја стекнуваме од мали нозе... самата слобода да се зборува за правата е големо достигнување, најголемо за човештвото.