Повик за избор на ученик-правобранител и заменици 2019

ООУ „Кирил и Методиј" - Стајковци распишува повик за избор на ученик-правобранител и заменици ученици-правобранители.
Условите за учество се објавени на огласна табла во училиштето, како и на училишната web-страница и Facebook-страница.
Рокот за пријавување и поднесување документи е до 27.09.2019 година кај психологот на училиштето. Комисијата за евалуација на пријавите ќе ги објави резултатите на 30.09.2019 година, со што ќе започне официјално одбележување на Детската недела. 

Лице за контакт: Благица Србиновска, наставник по граѓанско образование