Обука на наставниот кадар 2019

Обука на наставниот кадар за новопоставените интерактивни смарт-табли во централното и подрачното училиште (12.09.2019)