Еднодневен излет во Чардак 2019

Еднодневен излет од наставно-научен карактер во излетничко место Чардак (23.05.2019)