Излет во Сарај 2018

Еднодневен излет од наставно-научен карактер - излетничко место Сарај (18.05.2018)