Дводневна екскурзија 2017

Дводневна екскурзија низ Источна Македонија со учениците од VI одделение, реализирана на 25.10 - 26.10.2017 год.