Семинар - јазична група предмети 2017

Предметните наставници по македонски и англиски јазик проследија дводневен семинар (06-07.04.2017) на FON University. На семинарот се одржаа следните работилници:
1. Фузија на книжевноста и социјалните мрежи во современите училници: Факт или фикција? Предавач: Проф. д-р Татјана Срцева-Павловска
2. Jigsaw and Mind-Мapping in the Modern Classroom Предавачи: Лектор м-р Сандра Серафимовска / Лектор м-р Ана Јанкуловска
3. Myths and Truths about Second Language Acquisition Предавач: Проф. д-р Ана Лазарова-Никовска
4. Академско пишување во контекст на основно и средно образование Предавач: Лектор м-р Габриела Неделкоска