Меѓународен натпревар IFprofs 2017

Меѓународен натпревар IFprofs - наставникот Елена Блажевска меѓу десетте наградени на светско ниво 2017