Обука за наставници 2017

На 17.01.2017 година се одржа обука за online ИКТ алатки (LearningApps, Learning Designer, Kahoot, Padlet), реализирана од страна на наставникот по информатика, Благородна Сотиров, и наставникот по француски јазик, Елена Блажевска. Обуката беше наменета за сите наставници од ООУ Кирил и Методиј.