Excursion 2017

Excursion Bitola - Ohrid (19.06 - 30.06.2017)