Ученици

Бројна состојба на учениците:

 

-Ученици – ООУ „Кирил  и Методиј“ – Стајковци

 

Одд.

Број на паралелки

Бр. на ученици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци

Албанци

Срби

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

I

2

25

17

8

 

 

 

 

 

 

 

 

II

2

39

27

12

 

 

 

 

 

 

 

 

III

2

41

22

17

 

 

 

 

1

1

 

 

IV

2

30

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

V

2

46

26

19

 

 

 

 

1

 

 

 

I - V

10

181

107

71

 

 

 

 

2

1

 

 

VI

2

38

15

22

 

 

 

 

1

 

 

 

VII

2

37

17

20

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

2

38

20

18

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

2

63

42

20

 

 

 

 

 

1

 

 

VI - IX

8

176

94

80

 

 

 

 

1

1

 

 

I - IX

18

357

201

151

 

 

 

 

3

2

 

 

 

-Ученици – ПОУ „Кирил и Методиј“ – Страчинци

 

Одд.

Број на паралелки

Бр. на ученици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

I

1

12

 

 

7

5

 

 

 

 

 

 

II

1

12

 

 

6

6

 

 

 

 

 

 

III

1

13

 

 

8

5

 

 

 

 

 

 

IV

1

11

 

 

3

8

 

 

 

 

 

 

V

1

9

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

I - V

5

57

 

 

29

28

 

 

 

 

 

 

VI

1

7

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

VII

1

9

 

 

5

4

 

 

 

 

 

 

VIII

1

11

 

 

8

3

 

 

 

 

 

 

IX

1

11

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

VI - IX

4

38

 

 

20

18

 

 

 

 

 

 

I - IX

9

95

 

 

49

46

 

 

 

 

 

 

      

 

Наставен јазик

 

Наставен јазик- македонски

Наставен јазик- албански

 

Вкупно

Број на паралелки

18

9

27

Број на ученици

357

95

452

Број на наставници

28

15

43