Ученици

Ученици – ООУ „Кирил  и Методиј“ - Стајковци
 
Одд.
Број на паралелки
Бр. на ученици
Етничка и родова структура на учениците
Македонци
Албанци
Срби
Роми
други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
I
2
40
28
12
 
 
 
 
 
 
 
 
II
2
38
20
18
 
 
 
 
 
 
 
 
III
2
32
15
17
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
2
45
25
19
 
 
 
 
1
 
 
 
V
2
37
15
22
 
 
 
 
 
 
 
 
I - V
10
192
103
88
 
 
 
 
1
 
 
 
VI
2
38
21
17
 
 
 
 
 
 
 
 
VII
2
39
22
17
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII
2
63
42
21
 
 
 
 
 
 
 
 
IX
2
31
14
17
 
 
 
 
 
 
 
 
VI - IX
8
171
99
72
 
 
 
 
 
 
 
 
I - IX
18
363
202
160
 
 
 
 
1
 
 
 
 
Ученици – ПОУ „Кирил  и Методиј“ - Страчинци
 
Одд.
Број на паралелки
Бр. на ученици
Етничка и родова структура на учениците
Македонци
Албанци
Турци
Роми
други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
I
1
11
 
 
5
6
 
 
 
 
 
 
II
1
14
 
 
8
6
 
 
 
 
 
 
III
1
11
 
 
3
8
 
 
 
 
 
 
IV
1
10
 
 
6
4
 
 
 
 
 
 
V
1
7
 
 
2
5
 
 
 
 
 
 
I - V
5
53
 
 
24
29
 
 
 
 
 
 
VI
1
9
 
 
5
4
 
 
 
 
 
 
VII
1
11
 
 
8
3
 
 
 
 
 
 
VIII
1
11
 
 
5
6
 
 
 
 
 
 
IX
1
9
 
 
5
4
 
 
 
 
 
 
VI - IX
4
40
 
 
23
17
 
 
 
 
 
 
I - IX
9
93
 
 
47
46
 
 
 
 
 
 
           
Во учебната 2018/2019 год. во ООУКирил и Методиј - Стајковци  се запишани вкупно 363 ученици  распоредени  во 18 паралелки од I-IX  одд.
Во ПОУ с.Страчинци запишани се 93 ученици распоредени во 9 паралелки од I -IX одд.
Во двете училишта вкупно се запишани 456 ученици распоредени во 27 паралелки и тоа: од I - V одделение 15 паралелки, а од VIIX одделение 12 паралелки.
Со оглед на расположливиот училнички простор и бројот на учениците во двете училишта наставата се одвива во две смени.          
 
Наставен јазик
 
 
Наставен јазик- македонски
Наставен јазик- албански
 
Вкупно
Број на паралелки
18
9
27
Број на ученици
363
93
456
Број на наставници
24
14
38