Наставен Кадар

Наставен и ненаставен кадар
 
 
вкупно
Етничка и полова структура на вработените
Македонци
Албанци
Срби
Роми
други
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
Број на вработени
53
6
32
7
  7
 
 
 
1
 
 
Број на наставен кадар
38
3
22
6
7
 
 
 
 
 
 
Број на стручни соработници
4
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
Административни работници
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
Техничка служба
9
3
4
1
 
 
 
 
1
 
 
Директор
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степен на образование на вработени
 
Образование
Број на вработени
Високо образование
38
Виша стручна спрема
4
Средно образование
5
Основно образование
6
 
Старосна структура на вработени
 
Години
Број на вработени
20-30
5
31-40
18
41-50
8
51-60
20
61 - пензија
  2
 
Преглед на вработените во училиштето и стручните соработници
Преглед на раководен кадар  и  стручни соработници:
 
Р.б.
Работно место
Стручна спрема
Работни места
Име и презиме на вработените
1.
Директор
М-Р
1
Анита Ангеловска
2.
Педагог
ВСС
1
Марина Јаковиќ
3.
Психолог
ВСС
1
Елена Темелкоска
4.СекретарВСС1Лилјана Павловска
5.
Дефектолог
ВСС
1
Лина Милошевска
6.
Библиотекар
ВСС
1
Вера Стојаноска