Училишен одбор

Членови на училиштен одбор (име и презиме)
УО е составен од 9 члена: Димитар Богоевски-претседател, Неџати Лимановски, Елена Антонова, Оливера Станишковска, Маја Медарска, Тони Бојковски, Валентина Киевска, Љупчо Цветковски, Емри Емини.
Членови на совет на родители (име и презиме)
Советот на родители во Стајковци има 18, а Советот во ПОУ Страчинци 9 члена
Стручни активи (видови)
Стручен актив на одделенска настава
Стручен актив на природно-математичка група
Стручен актив на општествена група предмети
Директор
м-р Анита Ангеловска
Стручни соработници (видови)
Педагог: Марина Јаковиќ
Психолог: Елена Темелкоска 
Дефектолог: Лина Милошевска 
Секретар: Лилјана Павловска
Библиотекар: Вера Стојаноска
Одделенски совети (број на наставници)
Совет на одделенски наставници 16 и стручни соработници
Совет на предметни наставници 24 и стручни соработници
Членови на ученичка заедница (број на ученици)
27 ученици од I-IX одд. Одговорен наставник – Maja Цекова и стручни соработници
Членови на еко-одбор (број)
12 ученици, 6 наставници, 1 педагог, 2 претставника од родители, 3 од технички персонал, 1 претставник од бизнис сектор, 1 претставник од локална самоуправа, 1 претставник од пишан медиум