Во пресрет на пролетта 2020

Ликовна работилница за пролетно украсување на училиштето со учениците од седмо одделение, наставникот по ликовно образование и педагогот на училиштето.